Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Dział Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od dnia 1 stycznia 2012 r. realizuje zadania ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

W ramach Działu Pomocy Społecznej funkcjonują dwa zespoły:

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy:

 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, m. in. w ramach grup wsparcia, rodzin pomocowych oraz pomocy wolontariuszy;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 • przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń, do którego zadań należy:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • rozpatrywanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dzieci w pieczy zastępczej;
 • zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • kierowanie i doprowadzanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 • kierowanie osób do Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • ustalanie odpłatności dla osób umieszczonych w domach pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.
 • udzielanie pomocy pieniężnej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • zawieranie porozumień miedzy powiatami w sprawie dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 
 • przygotowywanie dyspozycji wypłat środków finansowych zgodnie z zawartymi porozumieniami między powiatami;
 • sporządzanie not księgowych dla gmin, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stalowowolskiego;
 • rozliczanie kosztów wynikających z zawartych porozumień;
 • przygotowywanie i opracowaniem sprawozdań dla jednostek nadrzędnych;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z ogłaszanymi konkursami w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 • obsługa i administrowanie programu POMOST STD;
 • przygotowywanie procedur konkursowych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej oraz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych;
 • przygotowywanie materiałów do opracowywania sprawozdań i statystyk;
 • nadzór nad działalnością ośrodka interwencji kryzysowej i domów pomocy społecznej;
 • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy