Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Przed złożeniem wniosku (oraz dokonaniem opłaty) prosimy o potwierdzenie/upewnienie się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli co do faktu posiadania prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573), dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Wniosek jest podpisywany przez Wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Wniosek złożony z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1123) należy przesłać już podpisany (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami):

Osoby niepełnosprawne - w pkt 27 i 56 oraz złożyć wzór podpisu w pkt 57 (nie przekraczając wewnętrznej ramki),
Przedstawiciel uprawnionej placówki – w pkt 50 oraz 56.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, Wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Uwaga! W przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej:

  1. opłata musi być dokonana indywidualnie przez Wnioskodawcę (proszę nie łączyć opłat np. kilku Wnioskodawców)
  2. dowód uiszczenia opłaty musi zawierać dane OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ! Jeżeli opłaty dokonuje inna osoba niż wnioskodawca proszę w tytule przelewu wpisać: Opłata za wydanie karty parkingowej dla …..(tutaj proszę wpisać dane osoby niepełnosprawnej).

ZAŁĄCZNIKI:

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy