Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
(budynek „Metalowiec” – parter)

Biuro Obsługi Klienta
pokój nr 14
tel. 15 643 37 03

e-mail: orzekanie@pcprstalowawola.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:45


Informacja

Informujemy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli z dniem 1 czerwca 2020 roku zmienił siedzibę i obecnie działa pod adresem: ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola.

Biuro Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli mieści się na parterze budynku i przyjmuje interesantów w godzinach 7:30 - 14:45.

W celu ułatwienia osobistego załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli można umówić się na wizytę pod numerem telefonu (Biuro Obsługi Klienta)15 643 37 03.

Dokumenty można również składać do tut. Zespołu poprzez umieszczenie ich we wrzutni znajdującej się w drzwiach Biura Obsługi Klienta Zespołu (także poza godzinami pracy Zespołu).


Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli został wyznaczony Adam Ziemiński tel. 575822007, adres mailowy: adam.zieminski@cbi24.pl . 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli, adres siedziby: ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, telefon: 15 643 37 03 w zakresie danych zbieranych w formie tradycyjnej (papierowej) i w prowadzonych przez siebie bazach danych Elektronicznego Krajowego System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego są współadministratorami, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, danych zgromadzonych w systemie EKSMOoN przez Powiatowy Zespół.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Adam Ziemiński), z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pcprstalowawola.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Administratora. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Pełnomocnika Rządu i Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dostępne są pod ich adresami stron internetowych.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a)    w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub,

b)    w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub,

c)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

5.    Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.

6.    Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

c)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8.  W przypadku, o którym mowa w:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

b)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

c)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 c.

9.    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy