Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 573) oraz innych aktów prawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane są zgodnie z założeniami ujętymi w „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2025”, który został opracowany na podstawie art. 35a  ust. 1 pkt. 1 i uchwalony uchwałą nr XXVI/203/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 marca 2021 r., którego celem są:

 1. Budowa zintegrowanego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym;
 2. Usystematyzowanie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie;
 3. Pełna realizacja zadań powiatu wynikających z ustaw;
 4. Podnoszenie świadomości prawnej osób niepełnosprawnych
 5. Podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie postrzegania niepełnosprawności;
 6. Stworzenie formalnej podstawy aplikowania o środki na realizację powyższych celów.
 7. Aktywne zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego w realizację rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021 –2030.

Do zadań Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy m.in.

 • opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 • dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 • załatwianie innych spraw zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach umowy lub porozumienia, zawartych pomiędzy Zarządem Głównym lub Oddziałem Podkarpackim PFRON a Powiatem Stalowowolskim.

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy